normal gets you nowhere algemene voorwaarden

(Terms and Conditions)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Normal gets you nowhere: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Normal gets you nowhere gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 74 te (2518 HV) Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53700988;
 2. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die met Normal gets you nowhere een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de klant en Normal gets you nowhere;
 4. product: de zaak die door Normal gets you nowhere wordt geleverd;
 5. website: de website www.normalgetsyounowhere.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Normal gets you nowhere en de klant die via de website tot stand komt.

Artikel 3 Aanbod

 • 3.1 Afbeeldingen, prijzen en verder door Normal gets you nowhere verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Normal gets you nowhere niet.
 • 3.2 Normal gets you nowhere is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
 • 3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de periode die op de website staat vermeld.
 • 3.4 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
 • 4.2 Normal gets you nowhere stuurt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en een omschrijving van de bestelling van de klant opgenomen.
 • 4.3 De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt op de website dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Levering

 • 5.1 Het product wordt naar het door de klant opgegeven adres gestuurd.
 • 5.2 De door Normal gets you nowhere opgegeven levertermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 • 5.3 Indien Normal gets you nowhere het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Normal gets you nowhere de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Normal gets you nowhere eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
 • 5.4 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

Contact Us

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms and Conditions by posting the updated terms on the Site. Your continued use of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms and Conditions.

Please review this Agreement periodically for changes. If you do not agree to any of this Agreement or any changes to this Agreement, do not use, access or continue to access the Site or discontinue any use of the Site immediately.

Artikel 6 Prijzen

 • 6.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
 • 6.2 Normal gets you nowhere heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • 6.3 Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het btw-tarief.

Artikel 7 Verzendkosten

 • 7.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten van de producten, die op de website worden aangeboden, worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 • 8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Normal gets you nowhere heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
 • 8.2 Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • 8.3 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Normal gets you nowhere kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 • 8.4 Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Normal gets you nowhere terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
 • 8.5 De klant kan ook, zonder eerst Normal gets you nowhere ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 terugsturen naar Normal gets you nowhere. In een dergelijk geval dient de klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 • 8.6 Indien de klant op elektronische wijze aan Normal gets you nowhere kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Normal gets you nowhere na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
 • 8.7 Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Normal gets you nowhere overeenkomstig artikel 8.10 aan de klant terugbetaalt.
 • 8.8 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 • 8.9 Het risico van de retourzending rust bij de klant.
 • 8.10Normal gets you nowhere zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.
 • 8.11 Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 9 Betaling

 • 9.1 De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
  1. iDEAL;
  2. Contant betalen bij verzending onder rembours
  3. PayPal
  4. BANCONTACT/MISTERCASH
  5. SOFORTBANKING
 • 9.2 Normal gets you nowhere heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 10 Conformiteit

 • 10.1 Normal gets you nowhere staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 Klachten

 • 11.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Normal gets you nowhere gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Normal gets you nowhere meldt, dan is Normal gets you nowhere niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
 • 11.2 Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Normal gets you nowhere

Prins Hendrikstraat 74

2518 HV Den Haag

Tel: 070-7442183

E-mail: post@normalgetsyounowhere.com

 • 11.3 Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 • 11.4 Bij Normal gets you nowhere ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Normal gets you nowhere binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 11.5 Door Normal gets you nowhere als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Normal gets you nowhere.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 • 12.1 Normal gets you nowhere kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
 • 12.2 Normal gets you nowhere is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 • 12.3 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Normal gets you nowhere is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 • 12.4 Normal gets you nowhere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Normal gets you nowhere is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 12.5 Indien Normal gets you nowhere aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Normal gets you nowhere beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Normal gets you nowhere gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Normal gets you nowhere beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 12.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Normal gets you nowhere of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

 • 13.1 In geval van overmacht is Normal gets you nowhere niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Normal gets you nowhere als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 Geheimhouding

 • 14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

 • 15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Normal gets you nowhere geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Normal gets you nowhere mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16 Beveiliging en internet

 • 16.1 Normal gets you nowhere zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Normal gets you nowhere kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 17.1 Elke overeenkomst tussen Normal gets you nowhere en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 • 17.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Normal gets you nowhere worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Normal gets you nowhere gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Normal gets you nowhere zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.